İzleyici Araştırmaları ve Politik İmkan Sorunu
Çağla Karabağ Sarı

Öz

İletişim araştırmalarında izleyicinin nasıl kavrandığı ve incelendiği konuları merkezî bir önem taşır. Bu yazı nitel izleyici araştırmalarına odaklanmaktadır. Öncelikle Kültürel Çalışmalar ekolünün öncü izleyici araştırmaları konu edilmekte, ardından izleyici araştırmalarına yönelik eleştiriler ele alınarak bu çalışmaların barındırdığı politik imkân meselesi tartışılmaktadır. Yazının temel iddiası, izleyici araştırmaları ve alımlama çalışmalarının yerel dinamikleri anlamak, mikro ve makro düzeyler arasında bağ kurmak açısından vazgeçilmez olduğudur. Bu tür araştırmalardan elde edilecek bilgi üzerine kurulmuş uzun erimli politik stratejiler sayesinde muhalif anlamları güçlendirmek ve yaygınlaştırmak da mümkündür.

Anahtar Terimler

İzleyici; izleyici araştırmaları; alımlama; politik imkân; kültürel çalışmalar
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2014.2.241269

Kaynakça

Alasuutari, P. (1999). Introduction: Three Phases of Reception Studies. Pertti Alasuutari

(Der), içinde, Rethinking the Media Audience (s.1-21). Londra: Sage.

Ang, I. (1991). Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination. D. Couling

(Çev.). Londra ve New York: Routledge.

Athique, A. (2005). Watching Indian Movies in Australia: Media, Community and

Consumption. South Asian Popular Culture, 3(2), 117-133.

Athique, A. (2011). Diasporic Audiences and Non-Resident Media: The Case of Indian

Films. Participations: Journal of Audience & Reception Studies, 8(2), 1-23.

Barker, M. (2006). I Have Seen the Future and It Is Not Here Yet ...; or, On Being

Ambitious for Audience Research. The Communication Review, 9(2), 123-141.

(262)

, 2014, 1(2): 241-269 Çağla Karabağ Sarı

Banaji, S. (2006). Reading ‘Bollywood’: The Young Audience and Hindi Films. Basingstoke:

Palgrave MacMillan.

Bobo, J. (1988). The Color Purple: Black Women as Cultural Readers. E. Deidre Pribram

(Der.), içinde, Female Spectators: Looking at Film and Television (s. 90–109). Londra:

Verso.

Brunsdon, C. ve Morley, D. (1978). Everyday Television: “Nationwide”. Londra: BFI.

Budd, M., Entman, R.M. ve Steinman, C. (1990). The Affirmative Character of U.S.

Cultural Studies. Critical Studies in Mass Communication, 7, 169-184.

Curran, J. (1999). Kitle İletişim Araştırmasında Yeni Bir Revizyonizm: Bir Yeniden

Değerlendirme Çabası. Mehmet Küçük (Der. ve Çev.), içinde, Medya, İktidar,

İdeoloji. (s. 397-435). Ankara: Ark.

De Certeau, M. (1984). The Practice of Everyday Life. S. Rendall (Çev.). Berkeley:

University of California Press.

Desai, J. (2005). Planet Bollywood: Indian Cinema Abroad. Shilpa Davé, LeiLani

Nishime, Tasha G. Oren (Der), içinde, East Main Street: Asian American Popular

Culture (s. 55-71). New York: New York University Press.

Dudrah, R. K. (2002). Vilayati Bollywood: Popular Hindi Cinema-Going and Diasporic

South Asian Identity in Birmingham (UK). Javnost – The Public: Journal of the

European Institute for Communication and Culture, 9(1), 19–36.

Fetveit, A. (2001). Anti-Essentialism and Reception Studies. International Journal of

Cultural Studies, 4(2), 173-199.

Fiske, J. (1987). Television Culture. Londra ve New York: Routledge.

Fiske, J. (2003). Understanding Popular Culture. Will Brooker ve Deborah Jermyn

(Der.), içinde, The Audience Studies Reader (s.112-116). Londra ve New York:

Routledge.

(263)

, 2014, 1(2): 241-269 Çağla Karabağ Sarı

Garnham, N. (2008). Ekonomi Politik ve Kültürel Çalışmalar: Uzlaşma mı Boşanma mı?.

Sevilay Çelenk (Der. ve Çev.), içinde, İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve

Uzlaşmalar (s. 115-130). Ankara: De Ki.

Gibson, T. A. (2000). Beyond Cultural Populism: Notes Toward the Critical

Ethnography of Media Audiences. Journal of Communication Inquiry, 24(3), 253-

Gillespie, M. (1995). Television, Ethnicity and Cultural Change. Londra ve New York:

Routledge.

Gitlin, T. (1997). The Anti-political Populism of Cultural Studies. Marjorie Ferguson ve

Peter Golding (Der.), içinde, Cultural Studies in Question (s. 25-38.). London: Sage.

Gray, A. (1999). Audience and Reception Research in Retrospect: The Trouble with

Audiences. Pertti Alasuutari (Der.), içinde, Rethinking the Media Audience (s. 22-

. Londra: Sage.

Grossberg, L. (2008). Kültürel Çalışmalar Ekonomi Politiğe Karşı: Bu Tartışmadan Başka

Sıkılan Var mı?. Sevilay Çelenk (Der. ve Çev.), içinde, İletişim Çalışmalarında

Kırılmalar ve Uzlaşmalar (s. 131-145). Ankara: De Ki.

Hagen, I. ve Wasco, J. (2000). Introduction: Consuming Audiences? Ingunn Hagen ve

Janet Wasko (Der.), içinde, Consuming Audiences? Production and Reception in

Media Research (s. 3-28). New Jersey: Hampton Press.

Hall, S. (1981). Notes on the Deconstructing the Popular. Raphael Samuel (Der.), içinde,

People's History and Socialist Theory (s. 227-240). Londra: Routledge & Kegan Paul.

Hall, S. (1999a). Encoding, Decoding. Simon During (Der.), içinde, Cultural Studies

Reader (s. 508-517). London: Routledge.

Hall, S. (1999b). İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında

Tutulanın Geri Dönüşü. Mehmet Küçük (Der. ve Çev.), içinde, Medya, İktidar,

İdeoloji (s. 77-126). Ankara: Ark.