#Nymphomaniac: Dijital Çağ'da Sinema, Sansür ve Mahremiyet
Ahmet Emin Bülbül

Öz

Bu yazının amacı, Nymphomaniac yasağının yarattığı geniş çaplı tartışmaya eleştirel bir perspektiften bakarak, sansür kavramının ve ediminin ihmal edilen, görmezden gelinen çokkutuplu sosyokültürel, tarihsel ve politik veçhelerini incelemek. Sansür tartışmamı Postkolonyal Doğu/Batı ikiliği ve temsili sorunsalı çerçevesinde, Nymphomaniac örneğinin ana teması olan cinsel özgürleşme ve mahremiyet etrafında örüyorum. Bu doğrultuda, Tweeter'daki Nymphomaniac hashtaginin içerdiği tweetlerden ve Bauman&Lyon'un yaklaşımlarından yararlanarak, Türkiye kültürüne içkin cinsel özgürlük ve mahremiyet mefhumlarının; Batı bazlı, evrensel, ulusötesi ve küresel bir boyutta yeniden inşaya tabi tutulup homojenize edildiğini ileri sürüyorum. Bu çalışmanın kuramsal bir sansür tartışması vasıtasıyla; kültürel melezlik, heterojenlik ve evrensel özgürlük söylemlerini tartışmak için eleştirel bir alan açacağını umuyorum.

Anahtar Sözcükler

İtiraf; sansür; mahremiyet; hashtag; cinsellik
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2014.2.212240

Kaynakça

Arsan, E. (2013). Killing Me Softly with His Words: Censorship and Self-Censorship from the Perspective of Turkish Journalists, Turkish Studies, 14 (3), 447-462.

Bauman, Z. & Lyon, D. Akışkan Gözetim (E. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Bhabha, H. (1983). The Other Question...., Screen, 24 (6), 18-36.

Bhabha, H. (1984). Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse, October, 28, 125-133.

Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power (J. B. Thompson, Ed., G. Raymond & M. Adamson, Çev.). Oxford: Polity Press.

Butler, J. (1998). Ruled Out: Vocabularies of the Censor. R. C. Post (Ed.), Censorship and Silencing: Practices of Cultural Regulation (s. 247-259). Los Angeles: Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities.

Carney, J. (March 21, 2014). 'Nymphomaniac' Latest Pawn in Turkey's Battle Over Censorship. Variety, 2 Mayıs 2014, http://variety.com/2014/film/global/nymphomaniac-latest-pawn-in-turkeys-battle-over-censorship-1201138229/.

Coleman, S. (2013). The Internet and the Opening Up of Political Space. J. Hartley, J. Burgess & A. Bruns (Ed.), A Companion to New Media Dynamics (s. 377-384). Oxford: Wiley-Blackwell.

Fish, S. (1994). There's No Such Thing As Free Speech. Oxford: OUP.

Foucault, M. (1977). Discipline and Punishment (A. Sheridan, Çev.). Londra: Penguin.

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings (C. Gordon, Ed., Çev.). New York: Pantheon Books.

Foucault, M. (2007). Cinselliğin Tarihi (H. U. Tanrıöver, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Freshwater, H. (2003). Towards a Redefinition of Censorship, Critical Studies, 21, 225-245.

Gay, P. (Ed.). (1995). The Freud Reader. Londra: Vintage.

Gerbaudo, P. (2014). Twitler ve Sokaklar - Sosyal Medya ve Günümüzün Eylemciliği (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: agorakitaplığı.

Göle, N. (2011). Modern Mahrem: Medeniyet ve Örtünme. İstanbul: Metis.

Göle, N. (2012). Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar. İstanbul: Metis.

Göle, N. (2013). İslamın Yeni Kamusal Yüzleri: İslam ve Kamusal Alan Üzerine Bir Atölye Çalışması. İstanbul: Metis.

Gürbilek, N. (2014). Kör Ayna, Kayıp Şark: Edebiyat ve Endişe. İstanbul: Metis.

Hubschmid, E. (Yapımcı), Gören, Ş. (Yönetmen). (1982). Yol [Film]. Türkiye: Güney Film.

Jönssön, L. (Yapımcı), Moodyson, L. (Yönetmen). (2004). Yüreğimde Bir Delik [Film]. İsveç: Newmarket Films.

Kaya Mutlu, D. & Koçer, Z. (2012). A Different Story of Secularism: The Censorship of Religion in Turkish Films of the 1960s and Early 1970s, European Journal of Cultural Studies, 15 (1), 70-78.

Kocer, S. (2013). Making Transnational Publics: Circuits of Censorship and Technologies of Publicity in Kurdish Media Circulation, American Ethnologist: Journal of the American Ethnological Society, 40 (4), 721-733.

Lacan, J. (2001). Écrits. Londra: Routledge.

Lantos, R. (Yapımcı), Egoyan, A. (Yönetmen). (2002). Ararat [Film]. Kanada: Alliance Atlantis Communications.

Lin, Y (vd.). (2012). #Bigbirds Never Die: Understanding Social Dynamics of Emergent Hashtags, http://arxiv.org/pdf/1303.7144v1.pdf.

Marshall, A. (Yapımcı), Parker, A. (Yönetmen). (1978). Geceyarısı Ekspresi [Film]. Büyük Britanya: Casablanca Filmworks.

Özonur, D. (2005). Değişen Kültür Politikaları Değişen Film Denetleme Sistemleri, Selçuk İletişim, 4 (1), 21-30.

Özön, N. (1995). Karagözden Sinemaya I-II. İstanbul: Kitle Yayınları.

Öztürk, S. (2006). Türk Sinemasında İlk Sansür Tartışmaları ve Yeni Belgeler, Galatasaray İletişim, 47-76.

Özuyar, A. (1999). Sinemanın Osmanlıca Serüveni. Ankara: Öteki.

Özuyar, A. (2004). Babıali'de Sinema. İstanbul: İzdüşüm.

Refiğ, H. (Yönetmen). (1980). Yorgun Savaşçı [Film]. Türkiye.

Said, E. W. (1979). Orientalism. New York: Vintage Books.

Said, E. W. (1985). Orientalism Reconsidered, Cultural Critique, 1, 89-107.

Sedgwick, E. K. (1990). Epistemology of the Closet. Berkeley: University of California Press.

Spivak, G. C. (1994). Can the Subaltern Speak?. P. Wiiliams & L. Chrisman (Ed.), Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader (s. 66-111). New York: Columbia University Press.

Şahhüseyinoğlu, N. (2005). Dünden Bugüne Düşünceye ve Basına Sansür. İstanbul: Paragraf.

Vesth, L. (Yapımcı), Trier, L. V. (Yönetmen). (2013). Nymphomaniac [Film]. Danimarka: Zentropa Entertainments.