AŞİNA OLUNAN BEŞ VAKİTLİ GÜN: MÜTEDEYYİN ERKEKLERİN SEKÜLERLEŞME PRATİKLERİ
Furkan Dilben

Öz

Mütedeyyin bir ailede yetişmiş ve farklı seküler pratiklerle karşılaşmış erkeklerin dönüşümüne odaklanacak olan bu çalışma, mütedeyyin erkeklerin gündelik hayatlarında deneyimledikleri dindar ve seküler yaşamların karşılaşmasını, yapılan saha çalışmasıyla analiz edecektir. Mütedeyyin ailede yaşayan bir erkeğin gündelik hayatında inanç önemli bir yer kaplamaktadır. İslamiyet’e göre bireyin hayatı beş vakte bölünmüştür ve bu taksim namaz vakitlerine göre yapılır: Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Türkiye’de dindar bir ailede büyüyen gençler, zamanın bu bölünmesine aşina olur ve zamanın bu bölünmüş haline ailelerinin ev içi gündelik –inanç– pratiklerinden alışkındırlar. Mütedeyyin bir ailenin içerisinde, o ailenin ve o inancın gündelik pratikleriyle yaşayan bir erkeğin sıradan gündelik pratiklerine bakmak ve bir çevre değişimi ile bireyin yaşantısında oluşabilecek daha makro değişimleri, basit mikro değişimler üzerinden görmek tam da gündelik deneyimin ne derece kapsayıcı olacağına işaret etmektedir. 

Anahtar Sözcükler

Gündelik hayat; sekülerleşme; erkeklik; din; eğitim
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2021.1.88105

Kaynakça

Akşit, B., Şentürk, R., Cengiz, K., & Küçükural, Ö. (2012). Türkiye’de Dindarlık: Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri. İstanbul: İletişim.

Aktaş, C. (2006). Türbanın Yeniden İcadı. İstanbul: Kapı.

Arslan, M. (2012). Gündelik Hayatta Din. N. Akyüz, & İ. Çapcıoğlu içinde, Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi. Ankara: Grafiker Yayınları.

Atay, T. (2012). Çin İşi Japon İşi: Cinsiyet ve Cinsellik Üzerine Antropolojik Değiniler. İstanbul: İletişim.

Avcı, Ö. (2012). İstanbul'da Dindar Üniversite Gençliği: İki Dünya Arasında. İstanbul: İletişim Yayınları.

Bell, D. (1978). The Return of the Sacred: The Argument about the Future of Religion. Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, 6(31), 29-55. https://www.jstor.org/stable/pdf/3823029.pdf adresinden alındı

Berger, P. L. (2002). Sekülerizmin Gerilemesi. A. Köse içinde, Sekülerizm Sorgulanıyor: 21. Yüzyılda Dinin Geleceği (s. 11-32). İstanbul: Ufuk Kitapları.

Bilgin, V. (2009). Bölünmüş Bilinç Gündelik Hayatı Din Dünya Ayrımı Bağlamında Okumak. eskiyeni, 30-39.

Bourdieu, P., & Wacquant, L. (2014). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. İstanbul: İletişim Yayınları.

Connell, R. W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika. İstanbul: Ayrıntı.

Çetin, E. (2014). Türkiye’de Gündelik Hayatın Tanziminde Din ve Sekülerizm. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(2), 265 - 285. doi:https://doi.org/10.15869/itobiad.97737

Çınar, M. (2006, 6). Turkey’s Transformation Under the AKP Rule. The Muslim World(96), 469-486. doi: https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2006.00138.x

Dellaloğlu, B. F. (2017). Zamanın İçinden Zamanın Dışından: Gelenek ve Modernlik Arasında. Ankara: Heretik Yayınları.

Deniz, A. Ç. (2015). “Öğrenci İşi” Üniversite Öğrencilerinin Gündelik Hayatı: İstanbul Örneği . İstanbul: İletişim Yayınları.

Ertit, V. (2019). Sekülerleşme Teorisi. Ankara: Liberte.

Ertit, V. (2020). Endişeli Muhafazakarlar Çağı: Dinden Uzaklaşan Türkiye. Ankara: Orient Yayınları.

Köse, A. (2002). Sunuş. A. Köse içinde, Sekülerizm Sorgulanıyor: 21. Yüzyılda Dinin Geleceği (s. 7-10). İstanbul: Ufuk Kitapları.

Lefebvre, H. (2012). Gündelik Hayatın Eleştirisi I. (I. Ergüden, Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık.

Lefebvre, H. (2014). Mekanın Üretimi. (I. Ergüden, Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık.

Marshall, G. (2009). Sosyoloji Sözlüğü. (O. Akınhay, & D. Kömürcü, Çev.) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Özbay, C. (2012). Türkiye’de Hegemonik Erkekliği Aramak. Doğu Batı(63), 185-204.

Özbolat, A. (2017). Postmodern Dünyada Din: Yaygınlaşan Dinsellik, Yüzeyselleşen Dindarlık. Journal of Islamic Research(28), 265-278.

Roberts, J. (2013). Gündelik Hayatın Felsefesi: Devrimci Praksis ve Kültürel Kuramın. (E. C. Ercan, Çev.) İstanbul: Doruk Yayınları.

Sancar, S. (2013). Erkeklik: İmkansız İktidar Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis.

Şahin, İ. (2019). Soyolojik Bir Bilginin Soy Kütüğü: Sekülerleşme Teorileri. M. A. Kırman, & V. Ertit içinde, Sekülerleşme Tartışmaları (s. 71-116). Ankara: Kadim Yayınları.

Taylor, C. (2014). Seküler Çağ. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Toprak, B., Şener, N., Bozan, İ., & Morgül, T. (2012). Türkiye'de Farklı Olmak Din ve Muhafazakarlık Ekseninde Ötekileştirilenler. İstanbul: Metis.

Yapıcı, A. (2019). Küreselleşen Dünyada Gençlik ve Gençlerde Dini Hayatı. D.İ.B. Yayınları içinde, Peygamberimiz ve Gençlik (s. 83-97). Diyanet İşleri.

Yenen, İ. (2019). Ekev Akademi Dergisi, 601-616.

Yılmaz, H. (2006). Türkiye’de Muhafazakârlık, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ve Açık Toplum Enstitüsü Yardım Fonu.

Zayani, M. (2005). Gündelik Hayat ve Ritmleri. Birikim, 79-85.