Anlatıya Çıkar Her Yol
Gökçe Zeybek Kabakcı
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2017.2.518526

Kaynakça

Anlatı (t.y.). Büyük Türkçe Sözlüğü içinde. Erişim: 15 Kasım 2017, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a042a610c8491.82732250

Benjamin, W. (2001). Son Bakışta Aşk. (N. Gürbilek, Trans.) İstanbul: Metis Yayınları.

Fulford, R. (2014). Anlatının Gücü Kitle Kültürü Çağında Hikayecilik. (E. Kardelen, Trans.) İstanbul: Kolektif Kitap.

Ong, W. J. (2012). Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi. (S. Postacıoğlu Banon, Trans.) İstanbul: Metis Yayınları.

Randall, W. L. (1999). Bizi Biz Yapan Hikayeler. (Ş. Süer Kaya, Trans.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Şimşek, B. (2017). Digital Storytelling for Women's Well being in Turkey. M. Dunford, & T. Jenkins (Der.), içinde, Digital Storytelling: Form and Content (s. 73-88). UK: Palgrave.