Dijital İletişimde Sözel Olmayan İpuçları: Emojilerle Etkileşim ve Duygulanım
Nihan Özant, Merve Kelleci

Öz

Bu araştırmada, sözel olmayan ipucu olarak kabul edilebilen emojiler araştırılmıştır. Whatsapp mesaj metinleri hazırlanmış, bu metinler emoji ile sonlandırılmıştır. Üç farklı gruba sunulan aynı mesaj içerikleri birinci grupta gülen, ikinci grupta üzgün suratla sonlandırılmıştır. Kontrol grubu olan üçüncü grupta ise emoji kullanılmamıştır (ör. Grup1: abcdJ, Grup2: abcdL, Kontrol Grubu: abcd). Katılımcılardan kendi duygularını ve muhatabının duygularını puanlamaları istenmiştir. Katılımcıların duygulanımsal kararlarını emojilere göre verecekleri ve bu doğrultuda bir etkileşim kuracakları beklenmektedir. Katılımcıların kullandıkları sosyal medya platformları ve emoji kullanım sıklığı ile duygulanımsal karar verme süreçleri arasında ise anlamlı bir ilişki beklenmektedir. Katılımcıların sözel olmayan ipucu olarak kullanılabilen emojilere göre duygulanımsal karar verdiği bulgulanmıştır. Ayrıca kullanılan sosyal medya platformları ve verilen duygulanımsal karar arasında anlamlı bir ilişki gözlenmezken, emoji kullanma sıklığı ile duygulanımsal karar verme süreçleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulgusuna rastlanılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler

emoji; sözel olmayan ipuçları; dijital iletişim; duygulanımsal karar verme; empati
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2017.2.396417

Kaynakça

Barbieri, F., Kruszewski, G., Ronzano, F. ve Saggion, H. (2016, Ekim). How cosmopolitan are emojis?: Exploring emojis usage and meaning over different languages with distributional semantics. ACM Multimedia Conference, Amsterdam.

Burgoon, J. K., Guerreo, L. K. ve Floyd, K. (2010). Nonverbal communication. Erişim https://books.google.com

Daşkıran, L. (2015). Dünyada herkesin anlayacağı ortak bir dil doğuyor: Emoji. Bilim ve Teknik, 48 (572), 74-81.

Davies, G. (3 Ocak 2017). Did a 17th century Slovakian lawyer invent the smiley face and the hashtag? Curators find the world’s first emoji in a 382 -year- oldmemo. Dailymail. Erişim adresi: 21 Ağustos 2017, http://www.dailymail.co.uk

Deniz, H., İlnem, C. ve Yener, F. (1998). Şizofren bireyin algıladığı duygu dışavurum düzeyinin relapsla ve aile işlevleriyle ilişkisi. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 11 (3), 5-15. Erişim http://www.dusunenadamdergisi.org

Derks, D., Bos, A. E. R. ve von Grumbkow, J. (2008). Emoticons in computer-mediated communication: Social motives and social context. Cyberpsychology & Behavior, 11 (1), 842-849. doi: 10.1089/cpb.2007.9926

Dökmen, Ü. (1988). Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21 (1), 155-190. doi: 10.1501/Egifak_0000000999

Eagleman, D. (2011). Incognito. ( Z. A. Tozar, Çev.). İstanbul: Domingo Yayınları.

Frindlund, A. J., Ekman, P. Ve Oster, H. (1987). Facial expression of emotion: Review of the literature. A. W. Siegmann ve C. R. Sugimoto (Der.), içinde, Nonverbal behavior and communication (s. 143-244). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Gürsel, E. H. (2016). Branş öğretmenlerinin empatik eğilim düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Hogg, M., ve Vaughan, G. M. (2007). Duygu ve duygulanım. Emre Çetin ve Hakan Ergül (Der.), içinde, Sosyal Psikoloji (ss. 96-98). Ankara: Ütopya Yayınevi.

Hogg, M., ve Vaughan, G. M. (2007). Sözel olmayan iletişim. Emre Çetin ve Hakan Ergül (Der.), içinde, Sosyal Psikoloji (629-643). Ankara: Ütopya Yayınevi.

Hwang, H. S. (2014). Gender differences in emoticon use on mobile text messaging: evidence from a Korean sample. International Journal of Journalism & Mass Communication, 1 (1), 41-45. doi: 10.15344/2349-2635/2014/107

Kelly, C. (2015). Do you know what i mean>:( - a linguistic study of the understanding of the emoticons and emojis in text messages (Yayınlanmamış bitirme tezi). Halmstad Üniversitesi, İsveç.

Kelly, R. ve Watts, L. (2015). Characterising the inventive appropriation of emoji as relationally meaningful in mediated close personal relationships. Experiences of Technology Appropriation: Unanticipated Users, Usage, Circumstances, and Design, Oslo.

Lo, S. (2008). The nonverbal communication functions of emoticons in computer-mediated communication. CyberPsychology & Behavior, 11 (5), 595-597. doi: 10.1089/cpb.2007.0132

Mehrabian, A. (1971). Silent messages. Erişim https://scribd.com

Metin, H. (2011). Empatik iletişim ve yönetişim. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2011 (32), 177-203. Erişim http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/

Novak, P. K., Smailović, J., Sluban, B., ve Mozetič, I. (2015). Sentiment of Emojis. PlosOne, 10 (12), 1-22. doi: 10.1371/journal.pone.0144296

Ölçer, S. Perdahlı Fiş, N., Berkem, M. ve Karadağ, B. (2014). Astımlı çocukların benlik saygıları ve annelerinin duygu dışavurum düzeylerinin değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi, 45 (2), 144-149. doi: 10.4274/tpa.45.144

Park, J., Barash, V., Fink, C. ve Cha, M. (2013, Haziran). Emoticon style: Interpreting differences in emoticons across cultures. International AAAI Conference on Web and Social Media, Massachusetts.

Patterson, M. L. (1983). Nonverbal behavior: A functional perspective. Erişim https://books.google.com

Pavalanathan, U. ve Eisenstein, J. (2016). More emojis, less:) the competition for paralinguistic function in microblogwriting. First Monday, 21 (11). doi: 10.5210/fm.v21i11.6879

Rezabek, L. L. ve Cochenour, J. J. (1998). Visual cues in computer-mediated communication: Supplementing text with emoticons. Journal of Visual Literacy, 18 (2), 201-215. doi: 10.1080/23796529.1998.11674539

Santrock, J. W. (2014). Duygusal gelişim. G. Yüksel (Der.), içinde, Yaşam boyu gelişim (s. 179-183). Ankara: Nobel.

Şakar, M. (2012). Voleybolcuların empati beceri düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.

Terry, S., W. (2013). Alışma ve diğer uyaran öğrenme türleri. Banu Cangöz (Der.) içinde, Öğrenme ve Bellek (46-80). Ankara: Anı.

Thompsen, P. A.ve Foulger, D. A. (1996). Effects of pictographs and quoting on flaming in electronic mail. Computers in Human Behavior, 12 (2), 225-243. doi: 10.1016/0747-5632(96)00004-0

Toksöz, L. ve Kahraman, C. (2017). Türk üniversite öğrencilerinin emoji algısı. Humanitas, 5 (9), 247-256. doi: 10.20304/humanitas.322989

Tomić, M. K., Martinez, M. ve Vrbanec, T. (2013). Emoticons. Financije i pravo, 1 (1), 35-42. Erişim http://effectus-uciliste.net

Tossell, C., Kortum, P. T., Shepard, C., Barg-Walkow, H., Rahmati, A. ve Zhong, L. (2012). A longitudinal study of emoticon use in text messaging from smartphones. Computers in Human Behavior, 28 (2), 659-663. doi: 10.1016/j.chb.2011.11.012

Yüz ifadeleri ve emojilerin tarihçesi. Erişim: 23 Ağustos 2017, http://www.smiley.com/tr/emoticons#history

Walther, J. B. ve D’addario, K. P. (2001). The impact of emoticons on message interpreation in computer-mediated communication. Social Science Computer Review, 19 (3), 324-347. doi: 10.1177/089443930101900307

Wearden, A. J., Tarrier, N., Barrowclough, C., Zastowny, T. R., Rahill, A. A. (2000). A review of expressed emotion research in health care. Clinical Psychology Review, 20 (5), 633-666. doi: 10.1016/S0272-7358(99)00008-2

Wijeratne, S., Balasuriya, L., Sheth, A. ve Doran, D. (2017). A semantics-based measure of emoji similarity. IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, Leipzig.

Woollaston, V. (2015). Are these the first emoticons? Typographical faces in an 1881 magazine reveal joy, indifference and astonishment. Dailymail. Erişim: 23 Ağustos 2017, http://www.dailymail.co.uk